Výzva predsedovi ústavnoprávneho výboru parlamentu na odsúdenie Programu potláčania ľudských práv

Radoslav Procházka, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (odoslané elektronickou poštou 1.12.2011)
 

Vážený pán poslanec!

Nezabezpečovanie ochrany lesa - námietky proti vybaveniu sťažnosti

Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Richnava 4.11.2010

Váš list číslo/zo dňa
3023/2011-020-20-SŤ/13.10.2011 (časť A)

Zanedbávanie starostlivosti o les - námietky proti vybaveniu sťažnosti

Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Richnava 4.11.2010

Váš list číslo/zo dňa
3023/2011-020-20-SŤ/13.10.2011 (časť B)

Od ministerstva požadujeme riadne vybavenie našej sťažnosti

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

21.7.2011

Šokujúce priznanie generálneho riaditeľa o "vybývanom" lese

Vymazanie lesa z mapy

V oznámení z 15.6.2011 o vybavení sťažnosti Spoločných urbárskych lesov Richnava šokoval generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky týmto priznaním:

Odoslaná sťažnosť na lesný úrad

Obvodný lesný úrad Gelnica, Hlavná 1, 056 01 Gelnica
21.3.2011

VEC
Sťažnosť na nezabezpečenie ochrany lesného majetku orgánom štátnej správy lesného hospodárstva

Sťažnosť na štátny podnik Lesy Slovenskej republiky

Kópia odoslanej sťažnosti

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Námestie SNP 8
975 66 Banská Bystrica

Richnava, dňa 7.3.2011

Syndikovať obsah