Našim hlavným cieľom nie je len ukončenie táborenia, ale aj odstránenie jeho dôsledkov

O krôčik bližšie k cieľu

Správa katastra Gelnica 11.5.2011 opravila pri parcela registra E číslo 90300 o výmere 37 885 m2 druh pozemku z nesprávneho zastavané plochy a nádvoria na správny trvalé trávne porasty.

Rozhodnutie správy katastra má pre nás veľký význam, lebo sa jedná jednu z parciel, na ktorej sú nelegálne príbytky.

Našim hlavným cieľom nie je len ukončenie táborenia, ale aj odstránenie jeho dôsledkov. Náhrada spôsobených škôd vrátane nákladov na zbúranie nelegálnych príbytkov, odvoz sutín na skládky odpadu, likvidácia skládok odpadu súvisiacich s nelegálnym táborením ale aj vrátane nákladov na rekultiváciu pozemku. A práve náklady na rekultiváciu sa odvíjajú od druhu pozemku. V prípade  parcely E 90300 bude súčasťou rekultivácie vypestovanie trávnych porastov.

Aj tento zrealizovaný drobný postupový krok má svoj význam pri príprave podkladov pre sumarizovanie a vymáhanie spôsobených škôd na lesných pozemkoch.

Ďalší nespokojný primátor,

Ďalší nespokojný primátor, ktorý sa nebál povedať svoj názor.
http://udalosti.noviny.sk/politika/19-05-2011/primator-o-romoch-nalozime...

Poslať nový komentár

Obsah tohto poľa je súkromný a nebude verejne zobrazený.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.