Sťažnosť na neposkytnutie pomoci a neposkytnutie výpisu Programu starostlivosti o lesy

LESY SR š.p., OZ Prešov
Obrancov mieru 6
080 01 Prešov
V Richnave 2.5.2011

VEC
Sťažnosť na neposkytnutie pomoci a neposkytnutie výpisu Programu starostlivosti o lesy

Listom z 28.3.2011 sme Vás požiadali o poskytnutie súčasti Programu starostlivosti o lesy v našom vlastníctve podľa § 4a odsek 1 zákona 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku a podľa § 40 zákona číslo 326/2005 Z. z. o lesoch.

Listom z 18.4.2011 označenom ako Poskytnutie Programu starostlivosti o lesy – odpoveď ste nám predložili stanovisko, podľa ktorého nám požadované údaje poskytnete k nahliadnutiu resp. k vyhotoveniu výpisov a súčasti Programu starostlivosti o lesy po odovzdaní užívacích práv a odbornej správy k predmetnému majetku.

Podľa § 4a odsek 1 zákona 229/1991 Zb. ste boli povinný nám poskytnúť pomoc najmä tým, že nám poskytnete kópie požadovaných listín a podľa § 40 odsek 3 zákona 326/2005 Z. z. ste nám ako vlastníkovi boli povinný poskytnúť výpis z plánu obsahujúci súčasti plánu podľa odseku 2 písm. b), c) a f) bez ohľadu na to, či už došlo k odovzdaniu užívacích práv a odbornej správy k predmetnému majetku. Namiesto pomoci ste nám poskytli odpoveď a stanovisko.

Neposkytnutím pomoci podľa § 4a odsek 1 zákona 229/1991 Zb. a neposkytnutím výpisu podľa § 40 odsek 3 zákona 326/2005 Z. z. porušujete naše práva a právom chránené záujmy vrátane nášho práva vlastníkov lesných pozemkov pokojne užívať svoj majetok v zmysle článku 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Žiadame Vás v lehote do 7 dní o poskytnutie požadovaných dokladov (môžu byť aj v elektronickej forme) - kópii listín Programu starostlivosti o lesy týkajúcich sa lesov v našom vlastníctve a výpis z plánu obsahujúci súčasti plánu podľa odseku 2 písm. b), c) a f).

Vzhľadom na závažnosť porušení našich práv, vzhľadom na obrovský rozsah škôd na našom majetku a vzhľadom na porušovanie nášho práva pokojne užívať svoj majetok v zmysle článku 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd oboznamujeme s obsahom sťažnosti aj ministra vnútra.

Spoločné urbárske lesy Richnava,
pozemkové spoločenstvo
053 51 Richnava

Štefan Šuster, predseda

Vladimír Brutovský, člen výboru

NA VEDOMIE
Minister vnútra SR

 

Poslať nový komentár

Obsah tohto poľa je súkromný a nebude verejne zobrazený.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.