Odmietnutie vlastného trestného oznámenia

Kópia listu

Vážený pán Daniel Lipšic, minister vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Richnava 21.5.2011

VEC
Odmietnutie vlastného trestného oznámenia

Vážený pán minister!

Oznámením zo 7.2.2011 sme Vás informovali o katastrofálnej humanitárnej situácii 1 800 ľudí zdržujúcich sa v nelegálnom tábore na lesných pozemkoch spravovaných štátnym podnikom Lesy Prešov a o porušovaní práv vlastníkov lesných pozemkov. Vzhľadom na skutočnosť, že neplnením si povinností orgánov štátu, je porušované právo vlastníkov lesných pozemkov pokojne užívať svoj majetok v zmysle článku 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, očakávali sme od štátnych orgánov záujem o bezodkladné odstránenie porušovania zákona. Upozornili sme Vás na porušenie konkrétnych ustanovení zákona číslo 326/2005 Z. z. o lesoch.

V podaní zo 7.2.2011 sme neoznámili žiadne skutočnosti alebo podozrenia o spáchaní trestného činu alebo priestupku porušením zákona číslo 50/1976 Zb. o stavebnom konaní. V rozpore s jeho obsahom však vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi vyhodnotil naše podanie ako trestné oznámenie o spáchaní trestného činu práve porušením zákona o stavebnom konaní. Uznesením číslo ORP‑299/OEK-SN-2011 zo 16.5.2011 vyšetrovateľ trestné oznámenie, ktoré sám vykonštruoval, odmietol. V odôvodnení nesprávne označil nelegálny tábor ako „rómsku osadu“. Toto označenie je chybné, neberie do úvahy, že územie Obce Richnava sa nečlení na časti, že z nálezu Najvyššieho správneho súdu ČSR číslo 5957 zo dňa 16.6.1931 a číslo 19403 zo dňa 2.11.1934 vyplýva, že osady sú časti aglomerácií s riadnymi legálnymi obydliami a príslušnou infraštruktúrou a že občianskoprávne vzťahy na lesných pozemkoch upravuje najmä zákon o lesoch. V poučení vyšetrovateľ uviedol, že proti uzneseniu je možné podať sťažnosť.

Vážený pán minister!

Za uvedených okolností nepovažujeme za vhodné aby sme podávali sťažnosť proti odmietnutiu trestného oznámenia, ktoré sme nikdy nepodali, aj keď samotné uznesenie a jeho odôvodnenie obsahuje nepodložené tvrdenia a závery vychádzajúce z nesprávneho posúdenia veci.

Považujeme však za vhodné informovať o uvedenom postupe polície ministra vnútra.

S pozdravom

Spoločné urbárske lesy Richnava, pozemkové spoločenstvo
053 51 Richnava

Štefan Šuster, predseda
Vladimír Brutovský, člen výboru

PRÍLOHA
Uznesenie Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi číslo ORP‑299/OEK-SN-2011 zo 16.5.2011

Poslať nový komentár

Obsah tohto poľa je súkromný a nebude verejne zobrazený.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.