Vyhlásenie iniciatívy na odstránenie nelegálneho tábora na pozemkoch vo vlastníctve pozemkového spoločenstva Spoločné urbárske lesy Richnava

Podpisová listina
Uznesenie

Členovia iniciatívy uvedomujúc si, že nelegálne táborenie

  • ­ porušuje práva vlastníkov lesných pozemkov,
  • ­ znemožňuje využívanie lesov,
  • ­ poškodzuje lesné pozemky,
  • ­ je príčinou úpadku a prekážkou rozvoja územia priľahlých obcí,
  • ­ znemožňuje spoločenské začlenenie nelegálne táboriacich ľudí,

vyhlasujú, že

­ ich strategickým cieľom je odstránenie nelegálneho tábora zahrňujúce odstránenie nelegálnych príbytkov, vývoz odpadu a rekultiváciu pozemkov,

zaväzujú sa

­ poskytnúť potrebnú súčinnosť pre spoločenské začlenenie nelegálne táboriacich ľudí,

stanovujú

podmienky členstva, postup krokov na dosiahnutie cieľa a orgány iniciatívy.

PODMIENKY ČLENSTVA

Členmi iniciatívy sú

1. Volení reprezentanti pozemkového spoločenstva Spoločné urbárske lesy Richnava, ktorí sa stotožňujú s týmto vyhlásením.
2. Volení reprezentanti Obce Richnava, ktorí sa stotožňujú s týmto vyhlásením.
3. Vedúci iniciatívy (nehlasujúci) schválený uznesením rokovania iniciatívy.
4. Hovorca iniciatívy (nehlasujúci) schválený uznesením rokovania iniciatívy.

POSTUP KROKOV

1. Vypracovanie návrhu priemetu odstránenia nelegálneho tábora do programu starostlivosti o lesy.
2. Prezentácia návrhu priemetu odstránenia nelegálneho tábora do programu starostlivosti o lesy Obecnému zastupiteľstvu v Richnave.
3. Vypracovanie návrhu priemetu odstránenia tábora do rozvojových dokumentov Obce Richnava.
4. Vypracovanie odhadu škody spôsobenej nelegálnym táborením.
5. Vypracovanie vlastného návrhu dohody o vydaní nehnuteľnosti s uplatnením náhrady škody spôsobenej nelegálnym táborením.
6. Komunikácia za účelom uzavretia dohody o vydaní nehnuteľnosti.
7. Prevzatie nehnuteľnosti.
8. Odstránenie nelegálneho tábora.
9. Realizácia programu starostlivosti o lesy.

ORGÁNY INICIATÍVY

1. Rokovanie iniciatívy - rozhodovanie o najdôležitejších otázkach.
2. Vedúci iniciatívy - príprava a moderovanie rokovaní iniciatívy.
3. Hovorca iniciatívy - zabezpečovanie súčinnosti iniciatívy s partnermi (verejnosť, obyvateľstvo, verejná správa, mimovládne organizácie, združenia, cirkvi, experti a ďalší).

V Richnave 7.4.2011

Prítomní členovia výboru Spoločných urbárskych lesov Richnava a poslaci Obecného zastupiteľstva na rokovaní iniciatívy 7.4.2011 schválili:

  1. Vyhlásenie iniciatívy

  2. Mgr. Annu Harmanovú za vedúcu iniciatívy

  3. Ing. Jána Grinvalského za hovorcu iniciatívy

 

Poslať nový komentár

Obsah tohto poľa je súkromný a nebude verejne zobrazený.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.