Sťažnosť na štátny podnik Lesy Slovenskej republiky

Kópia odoslanej sťažnosti

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Námestie SNP 8
975 66 Banská Bystrica

Richnava, dňa 7.3.2011

VEC
Porušenie práv a právom chránených záujmov spoločenstva vlastníkov lesných pozemkov porušených činnosťou štátneho podniku LESY Slovenskej republiky – SŤAŽNOSŤ

Týmto podávame sťažnosť na porušenie práv a právom chránených záujmov spoločenstva vlastníkov lesných pozemkov porušených činnosťou štátneho podniku LESY Slovenskej republiky.

Sme vlastníkmi lesných pozemkov v katastrálnych územiach obcí Richnava a Kluknava (ďalej len lesné pozemky). Naše vlastníctvo dokladáme Listom vlastníctva číslo 633 v Katastrálnom území Richnava a Listom vlastníctva číslo 1231 v Katastrálnom území Kluknava. Správcom a obhospodarovateľom lesných pozemkov sú LESY Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Prešov.

LESY Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Prešov porušujú naše práva a právom chránené záujmy oprávnených vlastníkov lesných pozemkov tým, že ako povinná osoba s našimi nehnuteľnosťami nenakladajú so starostlivosťou riadneho hospodára[1], ale svojou činnosťou umožňujú nezákonné táborenie na našich lesných pozemkoch mimo vyznačených miest[2]. V súčasnosti na lesných pozemkoch nezákonne táborí v nelegálnom tábore 1 800 ľudí.

Žiadame Vás, aby ste v lehote 60 dní vykonali neodkladné opatrenia na ochranu našich práv a právom chránených záujmov odstránením nelegálneho táborenia na lesných pozemkoch v našom vlastníctve.

 

Spoločné urbárske lesy Richnava,
pozemkové spoločenstvo
053 51 Richnava

Štefan Šuster, predseda
Vladimír Brutovský, člen výboru
Pavol Kurilla, člen výboru
Jozef Čarnoký, člen výboru
Ján Vaščák, člen výboru
Pavol Ondáš, člen výboru
Ľubomír Lovás, člen výboru
Jaroslav Kello, člen dozornej rady
Ján Terpák, člen dozornej rady
Ábel Fillo, člen dozornej rady

PRÍLOHY
List vlastníctva číslo 633 v Katastrálnom území Richnava
List vlastníctva číslo 1231 v Katastrálnom území Kluknava

NA VEDOMIE
Minister vnútra SR
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
LESY Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Prešov
Krajský lesný úrad Košice

[1] § 5 odsek (3) zákona číslo 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku.

[2] § 31 odsek (1) písmeno c) zákona číslo 326/2005 Z. z. o lesoch.