Postupujú orgány Obce Richnava v súlade so záujmami vlastníkov lesa?

Pre zachovanie, zveľaďovanie a ochranu lesov je nevyhnutné zosúladenie záujmov spoločnosti a vlastníkov lesov.

Nižšie uvedené príklady sú pomôckou pre posúdenie, či Obec Richnava dostatočne rešpektuje ochranu lesov a záujmy ich vlastníkov.

Príklady neprípustných činností orgánov obce na lesných pozemkoch

 • Obstarávanie a schvaľovanie územného plánu (priestorové usporiadanie a funkčné využívanie lesného územia je stanovené v Programe starostlivosti o lesy, ktorý je nástrojom štátu, vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch, Program starostlivosti o lesy je súčasťou územného plánu obce).
 • Utváranie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do samosprávy obcí a pre iné voľby.
 • Činnosti obecnej polície (prípustné jedine zabezpečovanie súčinnosti s lesnou strážou, napríklad pri objasňovaní priestupku nedovoleného táborenia).
 • Organizovanie menších obecných služieb.
 • Poskytovanie terénnych sociálnych služieb.
 • Jazdenie alebo státie motorovým vozidlom mimo vyznačených miest (napríklad pri vysielaní prenosnej volebnej schránky pre voľby do samosprávy obcí a iné voľby).
 • Podnikateľská činnosť, umiestnenie prevádzok, ktoré nie sú v súlade s Programom starostlivosti o lesy.
 • Výstavba, údržba a správa miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení.
 • Zabezpečovanie verejnoprospešných služieb ako sú nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty, výstavba, správa a údržba verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami.
 • Výstavba a prevádzka zdravotníckych, vzdelávacích, kultúrnych, osvetových, záujmových a športových zariadení.
 • Organizovanie služieb pre zásobovanie obyvateľov.
 • Rozvoj bývania a budovanie infraštruktúry bývania.

Príklady povinností obcí vzťahujúcich sa k lesným pozemkom

 • Oznámiť orgánu štátnej správy lesného hospodárstva priestupky, o ktorých sa dozvedia pri výkone svojej právomoci (napríklad oznámiť priestupok nedovoleného táborenia zisteného pri zabezpečovaní volieb, zisťovaní štatistických údajov a iných úradných činnostiach).

Príklady náhrady škody spôsobenej obcou na lesnom majetku

 • V súvislosti so spôsobenou škodou (napríklad nelegálnou prístupovou komunikáciou vybudovanou obcou) je obec povinná vykonať opatrenia na nápravu alebo uhradiť s tým spojené náklady.

Poslať nový komentár

Obsah tohto poľa je súkromný a nebude verejne zobrazený.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.