Upozornenie ministrovi vnútra na možný trestný čin pri sčítaní

Vážený pán Daniel Lipšic
minister vnútra SR
Pribinova 2
812 72 Bratislava

V Richnave 16.5.2011

VEC
Trestný čin skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 259 odsek 1 písmeno a) zákona číslo 300/2005 Z. z. (Trestný zákon)

Vážený pán minister!

Listom z 3.5.2011 doručeným starostovi Obce Richnava a zaslaným na vedomie predsedníčke Štatistického úradu SR, ktorý Vám posielame v prílohe, sme adresátov upozornili na trestný čin skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 259 odsek 1 písmeno a) zákona číslo 300/2005 Z. z. (Trestný zákon).

Dôvodom je skutočnosť, že v Obci Richnava boli pre základnú sídelnú jednotku číslo 25234 Rómska osada určení viacerí sčítací komisári, čo poukazuje na zámer obce zisťovať údaje o príbytkoch a prístreškoch na lesných pozemkoch vo vlastníctve Spoločných urbárskych lesov Richnava, pozemkové spoločenstvo.

Napriek upozorneniu bol telefonicky kontaktovaný náš predseda pozemkového spoločenstva zamestnancom štatistického úradu, ktorý ho informoval o tom, že sčítací komisári budú navštevovať príbytky v nelegálnom tábore na lesných pozemkoch v našom vlastníctve.

Avizovaný postup je v rozpore aj so zákonom o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky. Na občanov zdržujúcich sa v nelegálnom tábore sa vzťahuje § 5 zákona číslo 253/1998 Z. z. Podľa § 5 odsek (1) zákona číslo 253/1998 Z. z. občan, ktorému bol trvalý pobyt zrušený podľa § 7 ods. 1 písm. d) až g) a ktorý sa nemôže prihlásiť na trvalý pobyt podľa § 3 alebo 4, sa môže prihlásiť na trvalý pobyt v ohlasovni v mieste, kde sa zdržiava. V takom prípade občan predkladá iba doklad podľa § 3 ods. 8 písm. a), ak ho nemá, doklad podľa § 3 ods. 8 písm. b) a ako miesto trvalého pobytu sa uvedie iba obec pobytu. Adresa sídla obecného úradu tejto obce je adresou takého občana na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov a na účely zápisu do zoznamu voličov. Obec je povinná spôsobom v mieste obvyklým, najmä oznámením na úradnej tabuli, upozorniť prihláseného občana, že mu bola alebo že mu má byť doručená písomnosť.

Sčítacie tlačivo sčítací komisár obyvateľom Richnavy zdržujúcim sa v nelegálnom tábore má doručiť a vyplnené prevziať, prípadne na požiadanie obyvateľov podľa ich pokynov vyplniť, na obecnom úrade v Richnave. Sčítací komisár v žiadnom prípade nemôže navštevovať príbytky v nelegálnom tábore, nakoľko tieto príbytky nemajú prístup z verejnej komunikácie a sčítanie sa na tieto príbytky nevzťahuje.

S pozdravom

Spoločné urbárske lesy Richnava,
pozemkové spoločenstvo
053 51 Richnava

Štefan Šuster, predseda
Vladimír Brutovský, člen výboru
Pavol Kurilla, člen výboru
Jozef Čarnoký, člen výboru
Ján Vaščák, člen výboru
Pavol Ondáš, člen výboru
Ľubomír Lovás, člen výboru

PRÍLOHA
Náš list z 3.5.2011 vo veci Trestný čin skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 259 odsek 1 písmeno a) zákona číslo 300/2005 Z. z. (Trestný zákon) – upozornenie s doručenkou

Poslať nový komentár

Obsah tohto poľa je súkromný a nebude verejne zobrazený.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.