Zanedbávanie starostlivosti o les - námietky proti vybaveniu sťažnosti

Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Richnava 4.11.2010

Váš list číslo/zo dňa
3023/2011-020-20-SŤ/13.10.2011 (časť B)

VEC
Sťažnosť proti postupu orgánu verejnej správy pri vybavovaní sťažnosti – oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti v časti nenakladanie so starostlivosťou riadneho hospodára

Ministerstvo pri vybavovaní našej sťažnosti proti postupu orgánu verejnej správy pri vybavovaní sťažnosti na Lesy SR š.p., Odštepný závod Prešov, že porušujú naše práva a právom chránené záujmy oprávnených vlastníkov lesných pozemkov tým, že ako povinná osoba s našimi nehnuteľnosťami nenakladajú so starostlivosťou riadneho hospodára, ale svojou činnosťou umožňujú nezákonné táborenie na našich lesných pozemkoch mimo vyznačených miest, kde v súčasnosti na lesných pozemkoch nezákonne táborí v nelegálnom tábore 1 800 ľudí, postupovalo vo všetkých prešetrovaných skutočnostiach nesprávne. K spôsobu vybavenia našej sťažnosti máme nasledovné výhrady:

 1. Ministerstvo naše dve sťažnosti, z ktorých prvá sa týkala nezabezpečenia ochrany lesného majetku a druhá neplnenia povinností riadneho hospodára, vybavilo jediným oznámením výsledku prešetrenia, čím porušilo zákon o sťažnostiach.
   
 2. Ministerstvo k našej sťažnosti konštatuje, že Lesy SR š. p. podľa § 4 odsek 3 zákona o lesoch nemajú preukázané oprávnenie hospodáriť v lese vo vlastníctve urbariátuže navyše Lesy SR š. p. už v roku 1999 dali výpoveď z nájomného vzťahu podľa § 22 odsek 2 zákona číslo 229/1991 Zb.. Tento postup ministerstva je nesprávny a je v rozpore zákonom o sťažnostiach.

  Podľa § 6 odsek 1 písmeno e) zákona číslo 229/1991 Zb. oprávneným osobám sa vydajú nehnuteľnosti, ktoré prešli na štát alebo na inú právnickú osobu v dôsledku odňatia bez náhrady postupom podľa zákona SNR č. 2/1958 Zb. SNR o úprave pomerov a obhospodarovaní spoločne užívaných lesov bývalých urbarialistov, komposesorátov a podobných útvarov. Ku dňu účinnosti zákona boli lesné nehnuteľnosti v našom vlastníctve v držbe terajšieho štátneho podniku Lesy SR, Odštepný závod Prešov. Podľa § 5 odsek 1 zákona číslo 229/1991 Zb. povinnými osobami sú štát alebo právnické osoby, ktoré ku dňu účinnosti tohto zákona nehnuteľnosť držia. Podľa § 22 odsek 2 zákona číslo 229/1991 Zb. ak medzi doterajším užívateľom a vlastníkom lesného pozemku nedošlo k inej dohode, vznikne dňom účinnosti tohto zákona medzi nimi nájomný vzťah. O tom, že doterajším užívateľom bol a povinnou osobou je štátny podnik Lesy SR, svedčí aj tvrdenie ministerstva o vypovedaní nájomného vzťahu štátnym podnikom Lesy SR v roku 1999. Keď ministerstvo malo pochybnosti, či Lesy SR š.p., Odštepný závod Prešov, sú povinnou osobou, malo postupovať podľa § 6 odsek 2 zákona o sťažnostiach, ktorý ustanovuje, že ak chýbajú informácie potrebné na prešetrenie sťažnosti, orgán verejnej správy písomne vyzve sťažovateľa, aby sťažnosť v určenej lehote doplnil, súčasne ho poučí, že inak sťažnosť odloží.

 3. Ministerstvo k našej sťažnosti konštatuje, že neprevzatie lesných pozemkov do užívania je právne irelevantné. Konštatovania ministerstva je nesprávne a je v rozpore so zákonom číslo 229/1991 Zb..

  Podľa ustanovenia § 5 odsek 3 zákona číslo 229/1991 Zb.  je povinná osoba povinná s nehnuteľnosťami nakladať so starostlivosťou riadneho hospodára až do ich vydania oprávnenej osobe a teda fakt, že pozemky neboli prevzaté do užívania má vo vzťahu k predmetu našej sťažnosti veľkú právnu relevanciu. Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že Lesy SR š.p., Odštepný závod Prešov sú stále povinné nakladať s našimi lesnými nehnuteľnosťami so starostlivosťou riadneho hospodára, bez ohľadu na to, či v roku 1999 právoplatne vypovedali, alebo nevypovedali nájomný vzťah.
   
 4. Ministerstvo konštatuje, že povinnosť odborného hospodárenia určuje ustanovenie § 36 zákona o lesoch. Takéto konštatovanie je nesprávne a je v rozpore so zákonom o sťažnostiach.

  Ministerstvo malo postupovať podľa § 18 odsek 1 zákona o sťažnostiach a prešetrovaním sťažnosti sa zistiť skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s vnútornými predpismi, ako aj príčiny vzniku zistených nedostatkov a ich následky, čo v prípade uvedenia konštatovania, že „povinnosť odborného hospodárenia určuje ustanovenie § 36 zákona o lesoch“ neurobilo. Zákon o lesoch v § 36 ustanovuje povinnosť obhospodarovateľa lesa, ktorá platí pre Lesy SR ako povinnú osobu, zabezpečiť hospodárenie podľa programu starostlivosti o lesy. Vo vzťahu k predmetu sťažnosti bolo teda povinnosťou ministerstva zistiť, či v programe starostlivosti o lesy je, alebo nie je, vyznačené miesto pre táborisko. Keďže v programe starostlivosti o lesy na predmetných pozemkoch táborisko vyznačené nie je, Lesy SR nehospodária na týchto lesných pozemkoch podľa programu starostlivosti o lesy, čím porušujú nielen § 36 zákona o lesoch ale aj § 28 odseky 1 a 2 zákona o lesoch, ktoré ukladajú obhospodarovateľovi lesa povinnosť vykonávať preventívne opatrenia s cieľom predchádzať poškodeniu lesa a vykonávať ochranné a obranné opatrenia pred škodami spôsobovanými škodlivými činiteľmi a povinnosť v prípade ohrozenia lesov alebo škôd spôsobených škodlivými činiteľmi na svoje náklady neodkladne vykonať opatrenia na odvrátenie ohrozenia lesov a odstránenie následkov škôd.
   
 5. Ministerstvo konštatuje, že nelegálny stav spočívajúci v existencii rómskej osady na lesných pozemkoch je potrebné riešiť buď „legalizáciou na mieste“ alebo likvidáciou objektov a uvedením pozemkov do pôvodného stavu. Toto konštatovanie ministerstva je nesprávne a je v rozpore so zákonom o sťažnostiach.

  Zákon o sťažnostiach v § 19 odsek 1 písmeno i) bod 2 ukladá povinnosť vedúceho orgánu verejnej správy, v ktorom sa sťažnosť prešetrovala, v prípade zistenia nedostatkov prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku. Podľa uvedeného ustanovenia je možné zistené nedostatky riešiť jedine ich odstránením a odstránením príčin ich vzniku. Navrhovaná „legalizácia nelegálneho stavu“ je teda v príkrom rozpore s uvedeným ustanovením zákona o sťažnostiach.
 6. Ministerstvo je toho názoru, že vlastníci – urbariát – majú možnosť chrániť svoje práva aj súdnou cestou. Uvedenie názoru ministerstva v oznámení o výsledku prešetrenia sťažnosti je porušením zákona o sťažnostiach.

   Podľa § 6 odsek 1 písmeno b) zákona o sťažnostiach sťažnosťou podľa tohto zákona nie je podanie, ktoré  poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené iným právnym predpisom (napríklad občiansky súdny poriadok. Podľa § 6 odsek 3 zákona o sťažnostiach orgán verejnej správy podanie označené ako sťažnosť vráti tomu, kto ho podal, bezodkladne po tom, čo zistí, že nie je sťažnosťou s uvedením dôvodu. Ministerstvo, v prípade, ak malo právny názor, že odstránenie nenakladania s lesnými pozemkami so starostlivosťou riadneho hospodára a umožňovania nezákonného táborenia na našich lesných pozemkoch mimo vyznačených miest štátnym podnikom Lesy SR je upravené iným právnym predpisom, malo postupovať v zmysle uvedeného ustanovenia o sťažnostiach a vrátiť nám podanie označené ako sťažnosť s uvedením  dôvodu.
   
 7. Ministerstvo konštatuje, že sťažnosť je v tejto časti neopodstatnená.

  Vzhľadom na uvedené nesprávne postupy ministerstva a vzhľadom na uvedené porušenia ustanovení § 6 odsek 2, § 18 odsek 1, § 19 odsek 1 písmeno i) bod 2 a ďalších ustanovení zákona o sťažnostiach nesúhlasíme s vybavením našej sťažnosti proti postupu orgánu verejnej správy pri vybavovaní sťažnosti – oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti v časti nenakladanie so starostlivosťou riadneho hospodára. Považujeme našu sťažnosť za úplne opodstatnenú a žiadame ju vybaviť v súlade so zákonom o sťažnostiach.

Spoločné urbárske lesy Richnava, pozemkové spoločenstvo
053 51 Richnava


Štefan Šuster, predseda, Ján Vaščák, člen výboru, Vladimír Brutovský, člen výboru, Pavol Ondáš, člen výboru, Pavol Kurilla, člen výboru, Ľubomír Lovás, člen výboru, Jozef Čarnoký, člen výboru


 

 

Poslať nový komentár

Obsah tohto poľa je súkromný a nebude verejne zobrazený.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.