Ponuka ministrovi vnútra na súčinnosť

Kópia listu

Vážený pán Daniel Lipšic, minister vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava

V Richnave 13.4.2011

VEC
Ponuka na súčinnosť

Vážený pán minister,

Oznámením zo 7.2.2011 sme Vás informovali o katastrofálnej humanitárnej situácii 1 800 ľudí zdržujúcich sa v nelegálnom tábore na lesných pozemkoch spravovaných štátnym podnikom Lesy Prešov a o porušovaní práv vlastníkov lesných pozemkov. Upozornili sme, že nie je možné pripustiť ďalšie narastanie problému a je potrebné tábor odstrániť, že členovia lesnej stráže musia postupovať podľa zákona a že vlastníci lesných pozemkov požadujú, aby boli ľudia neoprávnene sa zdržujúci v nelegálnom tábore z lesa vykázaní a nelegálny tábor odstránený v lehote do 60 dní.

Aj keď problém je spôsobený porušovaním zákona orgánmi štátu a štátne orgány o ňom vedia, považovali sme za potrebné upozorniť Vás na jeho rozsah, aby štátne orgány boli pripravené na situáciu, keď 1 800 ľudí bude musieť opustiť lesné pozemky, na ktorých sa neoprávnene zdržujú. Obrovské budú taktiež náklady na odstránenie nelegálnych príbytkov a na následnú rekultiváciu lesných pozemkov. Sú to škody spôsobené na lesných pozemkoch dlhodobou nečinnosťou a neplnením si povinností štátnych orgánov.

Zo strany vlastníkov lesných pozemkov je teda maximálny záujem poskytnúť orgánom štátu a ostatným zainteresovaným subjektom potrebné informácie a súčinnosť pre zamedzenie konfliktov a pre spoločenské začlenenie ľudí z nelegálneho tábora. Vzhľadom na skutočnosť, že neplnením si povinností orgánov štátu, je porušované právo vlastníkov lesných pozemkov pokojne užívať svoj majetok v zmysle článku 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, očakávali sme od štátnych orgánov záujem o bezodkladné odstránenie porušovania zákona.

Dňa 11.4.2011 nám bol doručený list číslo ORPZ-SN-OPP-6-027/2011 zo 7.4.2011 vo veci Oznámenie pozemkového spoločenstva Spoločné urbárske lesy Richnava – odpoveď, ktorý prikladáme. V liste nám riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ OR PZ v Spišskej Novej Vsi oznamuje, že dospel k záveru, že pod pojmom „nelegálny tábor“ poukazujeme na existujúcu rómsku osadu pri obci Richnava, v ktorej sa zdržiava 1 800 osôb, pričom tieto osoby si svoje príbytky postavili na cudzom pozemku a že sa teda jedná o neoprávnené stavby, problematika ktorých je upravená v občianskom zákonníku.

Uvedený list Okresného riaditeľstva PZ OR PZ v Spišskej Novej Vsi nemá potrebné náležitosti, podľa ktorých by sa dalo s určitosťou povedať, že je reakciou na naše Oznámenie ministrovi vnútra zo 7.2.2011. V prípade, že tento list je skutočne stanoviskom ministerstva k problému nelegálneho tábora, sme znepokojení tým, že si zrejme plne neuvedomujete vážnosť problému a mieru zodpovednosti štátnych orgánov. Nedostatočnosť stanoviska spočíva v podcenení a nesprávnom vyhodnotení situácie. Závery v ňom uvedené sú chybné, neberú do úvahy, že územie Obce Richnava sa nečlení na časti, že z nálezu Najvyššieho správneho súdu ČSR číslo 5957 zo dňa 16.6.1931 a číslo 19403 zo dňa 2.11.1934 vyplýva, že osady sú časti aglomerácií s riadnymi legálnymi obydliami a príslušnou infraštruktúrou a že Občiansky zákonník upravuje majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom len pokiaľ tieto občianskoprávne vzťahy neupravujú iné zákony (v prípade lesných pozemkov je to zákon o lesoch).

Napriek uvedeným skutočnostiam naše pozemkové spoločenstvo je ochotné poskytnúť orgánom štátu a ďalším partnerom poskytnúť potrebnú súčinnosť pre spoločenské začlenenie nelegálne táboriacich ľudí, aj keď je to nad rámec našich povinností vyplývajúcich z vlastníctva lesných pozemkov. Predpokladom efektívnej súčinnosti je seriózny prístup aj zo strany štátu spočívajúci v odstránení porušovania zákona, náhrade spôsobených škôd a skutočnom záujme o riešenie zložitej humanitárnej situácie.

S pozdravom

Spoločné urbárske lesy Richnava,
pozemkové spoločenstvo
053 51 Richnava

Štefan Šuster, predseda
Vladimír Brutovský, člen výboru

PRÍLOHA
List Okresného riaditeľstva policajného zboru v Spišskej Novej Vsi číslo ORPZ-SN-OPP-6-027/2011 zo 7.4.2011 vo veci Oznámenie pozemkového spoločenstva Spoločné urbárske lesy Richnava – odpoveď

Poslať nový komentár

Obsah tohto poľa je súkromný a nebude verejne zobrazený.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.