Programové vyhlásenie vlády

Vláda SR pripraví zákon o sociálne vylúčených spoločenstvách (SVS), ktorým definuje SVS a stanoví priority a postupy v riešení problémov ich členov. ... Vláda SR navrhne spôsob  vysporia dania 1 vlastníckych práv k pozemkom v rámci SVS a podporí investície do základnej infraštruktúry.


 

1) Porovnaj vysvetlenie Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity:

Vysporiadanosť pozemkov – údaj znamená, či sú vlastnícke vzťahy k pozemkom, na ktorých leží rómske osídlenie vysporiadané v prospech jeho obyvateľov. Pokiaľ sú vlastníkom pozemkov obyvatelia osídlenia, prípadne obec/mesto, pozemky sú označené ako vysporiadané. V prípade, že ani obec/mesto, ani obyvatelia osídlenia nie sú vlastníkmi pozemkov, pozemky sú označené ako nevysporiadané. Ak pozemky patria okrem obce/mesta a obyvateľov osídlenia aj ďalším vlastníkom, sú označené ako čiastočne vysporiadané.