Pojmy definované Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity

 

Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity v poznámkach k údajom atlasu rómskych komunít uvádza aj nasledovné vysvetlenie:

Vysporiadanosť  pozemkov1 – údaj znam ená, či sú vlastnícke vzťahy k pozemkom, na ktorých leží rómske osídlenie vysporiadané v prospech jeho obyvateľov. Pokiaľ sú vlastníkom pozemkov obyvatelia osídlenia, prípadne obec/mesto, pozemky sú označené ako vysporiadané. V prípade, že ani obec/mesto, ani obyvatelia osídlenia nie sú vlastníkmi pozemkov, pozemky sú označené ako nevysporiadané. Ak pozemky patria okrem obce/mesta a obyvateľov osídlenia aj ďalším vlastníkom, sú označené ako čiastočne vysporiadané.

 

Definícia niektorých pojmov použitých Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity v dotazníku pre socio-grafické mapovanie rómskych komunít na Slovensku:

  • Osídlenie je pre potreby výskumu definované ako zoskupenie minimálne troch domov obývaných rómskou populáciou.
  • Rómske osídlenie na okraji obce je pre potreby výskumu zadefinované ako zoskupenie domov, obývané rómskou populáciou a tvorí hranicu zastavanej časti obce.
  • Obydlie je pre potreby výskumu zadefinované ako akýkoľvek objekt, ktorý je obývaný.
  • Legálne obydlie je pre potreby výskumu zadefinované ako obydlie, evidované v katastri nehnuteľností.
  • Nelegálne obydlie je pre potreby výskumu zadefinované ako obydlie, neevidované v katastri nehnuteľností.

Z uvedených "poznámok" a "definícií pojmov" vyplýva, že pozemky riadne nadobudnuté a zapísané v katastri nehnuteľností sú vládou označené ako nevysporiadané, stačí ak na nich príslušné osoby založili nelegálny tábor. Podmienkou je, aby príslušné osoby mali rómsku národnosť. V tom prípade sa nelegálny tábor označuje ako "rómske osídlenie" a hranica nelegálneho tábora tvorí, podľa úradu splnomocnenca, hranicu zastavanej časti obce. Štátna moc v súlade s danou politickou líniou sa nezaoberá ochranou vlastníckych práv zákonitých vlastníkov a odstránením nelegálneho tábora, ako jej to ukladá ústava a zákony, ale vysporiadaním "nevysporiadaných" pozemkov ako jej to ukladá politický program vlády.

 


1Porovnaj Programové vyhlásenie vlády: "Vláda SR pripraví zákon o sociálne vylúčených spoločenstvách (SVS), ktorým definuje SVS a stanoví priority a postupy v riešení problémov ich členov. ... Vláda SR navrhne spôsob vysporiadania vlastníckych práv k pozemkom v rámci SVS a podporí investície do základnej infraštruktúry."