Oznámenie o nečinnosti podriadeného správneho orgánu

Krajský lesný úrad Košice
Popradská 78
040 11 Košice – Západ

16.5.2011

VEC
Oznámenie o nečinnosti podriadeného správneho orgánu

Podaním z 28.3.2011 vo veci Správny delikt – oznámenie sme ako vlastníci dotknutých lesných pozemkov Obvodnému lesnému úradu Gelnica oznámili, že energetická spoločnosť  Východoslovenská distribučná, a.s. využíva lesné pozemky v Katastrálnom území Kluknava, číslo parcely 1568/1, List vlastníctva 1231 na činnosti súvisiace s distribúciou elektriny bez rozhodnutia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva o vyňatí alebo o obmedzení využívania.

Podľa § 60 odsek (1) písmeno o) zákona o lesoch obvodný lesný úrad je prvostupňovým orgánom v konaniach o priestupkoch a iných správnych deliktoch na úseku lesného hospodárstva a o uložení pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom (§ 63 až 65). Obvodný úrad Gelnica do dnešného dňa nezačal konanie o inom správnom delikte na úseku lesného hospodárstva a o uložení pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom (§ 63 až 65).

Podľa § 50 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní ak to dovoľuje povaha veci a ak nápravu nemožno dosiahnuť inak, správny orgán, ktorý by bol inak oprávnený rozhodnúť o odvolaní, sám vo veci rozhodne, pokiaľ správny orgán príslušný na rozhodnutie nezačal konanie, hoci je na to povinný alebo pokiaľ nerozhodol v lehote ustanovenej v § 49 ods. 2.

V súlade s uvedenými skutočnosťami Vás žiadame, aby ste vo veci oznámeného iného správneho deliktu na úseku lesného hospodárstva a o uložení pokuty rozhodli.

Spoločné urbárske lesy Richnava,
pozemkové spoločenstvo
053 51 Richnava

Štefan Šuster, predseda
Vladimír Brutovský, člen výboru
Pavol Kurilla, člen výboru
Jozef Čarnoký, člen výboru
Ján Vaščák, člen výboru
Pavol Ondáš, člen výboru
Ľubomír Lovás, člen výboru

PRÍLOHY
Správny delikt – oznámenie z 28.3.2011 s doručenkou
Správny delikt – oznámenie oprava chyby v písaní z 5.4.2011 s doručenkou

Poslať nový komentár

Obsah tohto poľa je súkromný a nebude verejne zobrazený.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.