Pozemky, na ktorých (ešte) je nelegálny tábor, nemožno v žiadnom prípade považovať na zastavané

§ 11 odsek 1 zákona 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku ustanovuje, že "pozemky alebo ich časti nemožno vydať v prípade, že pozemok bol po prechode alebo prevode do vlastníctva štátu alebo inej právnickej osoby zastavaný".

Toto ustanovenie sa v žiadnom prípade nevzťahuje k pozemkom v nelegálnom tábore, na ktorých sa nachádzajú nelegálne chatrče a iné príbytky. Pozemok je možné považovať za zastavaný len vtedy, ak sú na ňom stavby začaté alebo dokončené na základe riadneho stavebného povolenie v súlade s územným plánom.

Podľa Rozsudku Najvyššieho súdu SSR z 23.4.1979 charakter pozemku určuje územný plán (územné rozhodnutie) a nie jeho momentálne určenie. Ak je uvedený pozemok určený podľa územného rozhodnutia na zastavanie rodinným domčekom, potom iba na základe stavebného povolenia na ňom začatá alebo dokončená výstavba rodinného domčeka z neho robí zastavaný pozemok.