Oznámenie ministrovi vnútra doručené 14.2.2011

Oznámenie, Doručenky
 

Richnava, dňa 7.2.2011

Vážený pán
Daniel Lipšic
minister vnútra SR

VEC
Katastrofálna humanitárna situácia 1 800 ľudí zdržujúcich sa v nelegálnom tábore na lesných pozemkoch spravovaných štátnym podnikom Lesy Prešov, porušovanie práv vlastníkov lesných pozemkov - oznámenie

Vážený pán minister,

neplnením si povinnosti štátu, ktorý prostredníctvom podniku Lesy Slovenskej republiky š.p. Odštepný závod Prešov spravuje a obhospodaruje lesné pozemky v Katastrálnom území Richnava a v Katastrálnom území Kluknava vo vlastníctve Spoločných urbárskych lesov Richnava, pozemkové spoločenstvo a ktorý zároveň vykonáva štátnu správu lesného hospodárstva, došlo a dochádza na lesných pozemkoch k vytvoreniu a rozširovaniu nezákonného1 tábora. V súčasnosti sa v tomto nezákonnom tábore nezákonne2 zdržuje v zúfalých hygienických a životných podmienkach asi 1 800 ľudí. Presnými údajmi o počte ľudí nelegálne sa zdržujúcich na lesných pozemkoch a o humanitárnej situácii v nelegálnom tábore disponujú príslušné orgány štátnej správy lesného hospodárstva3, ktoré na zabezpečenie ochrany lesného majetku ustanovujú lesnú stráž4.

Dá sa predpokladať, že ľudia nelegálne sa zdržujúci v nezákonnom tábore sú z veľkej časti prihlásení na trvalý pobyt v Obci Richnava. Podľa zákona o obecnom zriadení je obec povinná poskytnúť obyvateľovi pomoc v prípade náhlej núdze. V prípade nelegálneho tábora sa nejedná o náhlu núdzu ale dlhodobý, desaťročia trvajúci nezákonný stav spôsobený činnosťou štátu a jeho orgánov v rozpore so zákonom, preto súčinnosť obce v tomto prípade spočíva hlavne v poskytnutí potrebných údajov zo svojich evidencií orgánom štátu.

Vzhľadom na rozsah, hĺbku a dlhodobosť problému nelegálneho tábora, je nutné aby tento problém riešil štát s podporou medzinárodných organizácií. Pri riešení problému nezákonného tábora je potrebné brať do úvahy všetky jeho aspekty. Jedná sa nielen o problém humanitárny a kultúrny5, ale aj a to v neposlednej miere, problém porušovania práv vlastníkov lesných pozemkov chránených ústavou a zákonmi Slovenskej republiky.

Nie je možné pripustiť ďalšie narastanie problému a je potrebné tábor odstrániť. Členovia lesnej stráže musia postupovať podľa zákona. Vlastníci lesných pozemkov požadujú, aby boli ľudia neoprávnene sa zdržujúci v nelegálnom tábore z lesa vykázaní a nelegálny tábor odstránený v lehote do 60 dní.

 

Vážený pán minister!

Uvedomujeme si, že projekt vytvorenia legálneho tábora pre 1 800 ľudí, presun týchto ľudí do nových zariadení, kladie veľké nároky na organizačné a logistické zabezpečenie, preto považujeme za potrebné Vás informovať o neudržateľnosti situácie už 60 dní vopred. Samozrejme rátame s tým, že rozhodujúce informácie už máte k dispozícii od príslušných orgánov štátnej správy lesného hospodárstva a že štátna správa, vrátane Vášho rezortu, je na riešenie tejto situácie dostatočne pripravená.

V záujme transparentnosti riešenia problematiky máme záujem na zverejňovaní príslušných dokumentov a korešpondencie a preto z našej strany urobíme všetko preto, aby bola široká verejnosť o postupe riešenia čo najpodrobnejšie informovaná.

S úctou

Spoločné urbárske lesy Richnava,
pozemkové spoločenstvo
053 51 Richnava

Štefan Šuster, predseda
Vladimír Brutovský, člen výboru
Pavol Kurilla, člen výboru
Jozef Čarnoký, člen výboru
Ján Vaščák, člen výboru
Pavol Ondáš, člen výboru
Ľubomír Lovás, člen výboru

NA VEDOMIE
Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič
Predsedníčka vlády Slovenskej republiky Iveta Radičová


1Podľa § 31 odsek (1) písmeno c) zákona číslo 326/2005 Z. z. o lesoch na lesných pozemkoch je zakázané stavať posedy, príbytky alebo táboriť mimo vyznačených miest.

2Podľa § 30 odsek (2) zákona o lesoch pri využívaní lesov verejnosťou je každý povinný chrániť a nenarušovať lesné prostredie, rešpektovať práva a oprávnené záujmy vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa a pokyny obhospodarovateľa lesa, člena lesnej stráže a orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.

3Ministerstvo pôdohospodárstva, Krajský lesný úrad Košice a Obvodný lesný úrad Gelnica.

4Člen lesnej stráže je podľa § 53 odsek (1) zákona číslo 326/2005 Z.z. o lesoch povinný mimo iné bezodkladne oznámiť vlastníkovi, správcovi alebo obhospodarovateľovi lesa zistenú škodu v lesoch, prípadne aj osobu, ktorá škodu spôsobila, vykonať neodkladné opatrenia na odstránenie alebo zmiernenie následkov škody vzniknutej v lese, spolupracovať s príslušníkmi Policajného zboru, obecnou políciou a s orgánmi štátnej správy pri riešení prípadov porušenia zákona, oznamovať trestné činy, priestupky a iné správne delikty, prispievať k ich objasneniu a oznamovať podozrivé osoby príslušným orgánom, zabezpečovať dôkazový materiál o konaní, ktoré je v rozpore s týmto zákonom, odovzdať odňaté veci orgánu, ktorý rozhoduje o konaní v rozpore s týmto zákonom, predkladať orgánom štátnej správy lesného hospodárstva na ich požiadanie správy o zabezpečovaní ochrannej služby v lesoch.

5Obrovská kultúrna zaostalosť ľudí zdržujúcich sa v nezákonnom tábore v oblasti vzdelávania, bývania a práce spôsobujúca ich absolútnu neschopnosť začleniť sa do uvedených prostredí bez dlhodobej, generácie trvajúcej kultivácie.

 

 

 

Poslať nový komentár

Obsah tohto poľa je súkromný a nebude verejne zobrazený.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.