Blog používateľa admin

Na krídlach fantázie

Minirozhovor. Starosta Richnavy Vladimír Pokuta pre HN: Gadžovia sa nás chcú zbaviť

http://prilohy.hnonline.sk/c1-52362250-minirozhovor-starosta-richnavy-vladimir-pokuta-pre-hn-gadzovia-sa-nas-chcu-zbavit

Šokujúce priznanie generálneho riaditeľa o "vybývanom" lese

Vymazanie lesa z mapy

V oznámení z 15.6.2011 o vybavení sťažnosti Spoločných urbárskych lesov Richnava šokoval generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky týmto priznaním:

Zber odpadov umiestnených na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice v rozpore so zákonom

Riešenie porušovania zákona je často aj otázkou peňazí, vlastník pozemkov - Mesto Košice peniaze má. Pozrite si reportáž: Zber odpadov umiestnených na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice v rozpore so zákonom.

Zlý projekt nahradiť ešte horším?

jurova.JPG

Anna Jurová, zamestnankyňa Slovenskej akadémie vied, v príspevku z 2.8.2010 uverejnenom v Romano nevo ľil, podrobuje kritike Program rozvoja rómskych osád. Ako alternatívu navrhuje, aby pôvodní obyvatelia „pustili“ (bez predchádzajúcej dlhodobej kultivácie) Rómov do svojej obce:

Neverte poverám a nenechajte sa zavádzať!

neverte_poveram.JPG

V Spravodajstve Romano nevo ľil z 15.12.2010 splnomocnenec vlády pre rómske komunity na otázku:

Starosta lesa?

starosta_lesa.JPG

V rozhovore z 18.2.2011 pre Rómsku tlačovú agentúru starosta Richnavy tvrdí „Som predsa starostom celej obce nie iba rómskej osady“.

Postupujú orgány Obce Richnava v súlade so záujmami vlastníkov lesa?

Pre zachovanie, zveľaďovanie a ochranu lesov je nevyhnutné zosúladenie záujmov spoločnosti a vlastníkov lesov.

Nižšie uvedené príklady sú pomôckou pre posúdenie, či Obec Richnava dostatočne rešpektuje ochranu lesov a záujmy ich vlastníkov.

Majú si vlastníci lesa uplatniť právo na náhradu škody?

taborenie.jpg

Podľa zákona mali Lesy SR ako povinná osoba uzavrieť s oprávnenou osobou do 60 dní od podania výzvy dohodu o vydaní nehnuteľnosti. Lesy SR tak neurobili. Okrem náhrady za lesné porasty zničené nelegálnym táborením, patrí vlastníkom lesných pozemkov náhrada za ďalšiu skutočnú škodu, vrátane ušlého zisku, v zmysle zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci.

Podmienkou je, aby vlastníci právo na náhradu škody uplatnili do 3 rokov od zistenia, k akým škodám na ich lesnom majetku došlo.

Aký je Váš názor na termín odstránenia tábora?

interier_pristresku.jpg

V Oznámení zaslanom ministrovi vnútra vlastníci požadujú odstránenie nelegálneho tábora z lesných pozemkov v lehote 60 dní. Niekomu sa môže vidieť táto lehota, vzhľadom na potrebu prípravy náhradného zariadenia pre umiestnenie ľudí z nelegálneho tábora, príliš krátka. Uvedomujeme si hĺbku a rozsah problému a rátame aj s takou možnosťou, že orgány štátu prejavia záujem, aby bol termín pre odstránenie nelegálneho tábora predĺžený.

Syndikovať obsah