Nesúhlasné stanovisko štátnej správy lesného hospodárstva k absurdnému návrhu na "riešenie potreby bývania rómskeho etnika v lokalite osady Ružakovec" je súčasťou platného územného plánu obce.

Obec Richnava 15.1.2003 predložila na prerokovanie návrh územn ého plánu . Súčasťou navrhovaného územného plánu bol aj návrh na „riešenie potreby bývania rómskeho etnika v lokalite osady Ružakovec“.  Štátnu správu lesného hospodárstva v tomto čase vykonával a príslušným orgánom na preskúmanie a posúdenie bol Krajský úrad v Košiciach, odbor pozemkový, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.
Súčasťou návrhu „riešenie potreby bývania rómskeho etnika v lokalite osady Ružakovec“ bola požiadavka na záber lesného pôdneho fondu v lokalite.

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva v zmysle ustanovení stavebného zákona a platných zákonov o lesoch v zmysle pôsobnosti podľa ust. § 27 ods. 1 písm. a zákona č. 100/1997 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov vydal 20.1.2003 pod číslo 2002/01420

nesúhlasné stanovisko k záberu lesného pôdneho fondu

podľa § 5 ods. 2 zákona č.61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov.

Svoje nesúhlasné stanovisko, ktoré je súčasťou platného územného plánu Obce Richnava, odôvodnil takto:

1. Orgány štátnej správy lesného hospodárstva sú povinné pri svojom rozhodovaní, ktoré má za následok vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu, postupovať podľa § 4 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov, pričom k vyňatiu lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu alebo k obmedzeniu v ich užívaní môže dôjsť len v nevyhnutných a odôvodnených prípadoch, najmä ako úlohy ekonomického a spoločenského rozvoja nemožno zabezpečiť inak. V tejto súvislosti KÚ v Košiciach, odbor PPLH uvádza:

  • ­ záber lesného pôdneho fondu na výmere 10,262 ha pre výstavbu sociálneho bývania v hornatom teréne so sklonom 40 – 60 % na S, SV a SZ expozícii nemožno považovať za ekonomický variant bytovej výstavby, keď t.č. v osade Ružakovec nie je vybudovaná žiadna infraštruktúra. Výpočet odvodov za vyňatie lesného pôdneho fondu je v ÚPN obce Richnava značne podhodnotený, pretože pri použití kvalifikovaného odhadu je minimálne 10,5 mil. Sk oproti 3,6 mil. Sk uvádzanému v ÚPN (presný výpočet zabezpečujú v rámci MP SR len 2 poverené organizácie – Lesoprojekt Zvolen a Lesnícky výskumný ústav vo Zvolene).
  • ­ taktiež je otázne posudzovanie zabezpečenia spoločenského rozvoja rómskeho etnika cez výstavbu sociálnych bytov iba v predmetnej lokalite ako jedinej správnej alternatívy lokalizácie ich bývania.

2. Orgány štátnej správy lesného hospodárstva podľa § 4 ods. 3 písm. a zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov musia zvlášť chrániť lesné pozemky v lesoch vyhlásených za ochranné lesy a lesy osobitného určenia.

Práve záber lesného pôdneho fondu v lokalite Ružakovec predpokladá vyňatie lesných pozemkov v lesoch, ktoré sú vyhlásené za ochranné lesy podľa písm. „d“, t.j. lesy s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy (porasty č. 516, 517 – predpokladaný záber o výmere 7,28 ha) a lesy osobitného určenia podľa písm. „f“, t.j. časti lesov pod vplyvom imisií zaradené do pásiem ohrozenia (porasty č. 511, 512 a 518 – predpokladaný záber 2,982 ha).

Okrem uvedených záberov lesného pôdneho fondu je predpoklad, že doterajší spôsob života rómskeho etnika sa nezmení a okolité lesy sa budú využívať ako „lacná zásobáreň palivového dreva“ a postupne sa bude obmedzovať ich využívanie na plnenie funkcií lesov (v danej oblasti ide najmä o funkciu pôdoochrannú a vodoochrannú, hrozí erózia a zosuvy narušeného územia), čím dôjde k porušeniu platných ustanovení zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov.

Poslať nový komentár

Obsah tohto poľa je súkromný a nebude verejne zobrazený.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.