Starosta lesa?

starosta_lesa.JPG

V rozhovore z 18.2.2011 pre Rómsku tlačovú agentúru starosta Richnavy tvrdí „Som predsa starostom celej obce nie iba rómskej osady“.

V článku nie sú uvedené dôležité skutočnosti o tom, že „osada“ je na lesných pozemkoch vo vlastníctve urbárskeho spoločenstva, že kataster nehnuteľností na týchto pozemkoch neeviduje  žiaden súbor obývaných budov a že na lesných pozemkoch majú právomoci len vlastník, správca, obhospodarovateľ a orgány štátnej správy lesného hospodárstva.

Orgány obce nemajú k lesným pozemkom žiadne právomoci, čo vyplýva aj zo zákona o obecnom zriadení. Zákon o obecnom zriadení v § 4 odsek 1 ustanovuje, že „ Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba“.  A práve úkony súvisiace s lesných majetkom nevykonáva obec, ale len vlastník, správca, obhospodarovateľ a štát.

Takže, starosta obce, na lesných pozemkoch nemôže nič plánovať, nič riadiť ani vykonávať žiadne aktivity (terénne sociálne služby, komunitné centrá a podobne), bez ohľadu na to, či ho poslanci "blokujú" alebo "neblokujú".

A ešte poznámka: Rómska tlačová agentúra použila erb Obce Richnava neoprávnene. K 18.2.2011 nemala právo ho použiť.

Poslať nový komentár

Obsah tohto poľa je súkromný a nebude verejne zobrazený.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.