Oznámenie o správnom delikte - neoprávnené používanie lesných pozemkov

Obvodný lesný úrad Gelnica
Hlavná 1
056 01 Gelnica

16.5.2011

VEC
Oznámenie o správnom delikte - neoprávnené používanie lesných pozemkov

Obec Richnava neoprávnene používa lesné pozemky v našom vlastníctve v katastrálnych územiach Richnava a Kluknava takým spôsobom, že na nich umiestnila 2 ks unimobunky, panelovú cestu, osvetlenie cesty, rigol z betónových dielcov a 2 ks studní. Uvedeným konaním sa dopúšťa správneho deliktu podľa § 64 písmeno e) zákona 326/2005 Z. z. o lesoch, ktorý ustanovuje, že orgán štátnej správy lesného hospodárstva uloží pokutu od 5 000 Sk do 3 000 000 Sk právnickej osobe alebo fyzickej osobe‑podnikateľovi, ktorá poškodzuje lesný majetok (§ 31 ods. 2) alebo inak sťažuje prevádzku lesného hospodárstva. Podľa § 31 odsek (2) zákona o lesoch je zakázané neoprávnene používať alebo poškodzovať lesné pozemky, lesné porasty, stromy a kry a stavby a zariadenia slúžiace lesnému hospodárstvu (ďalej len „lesný majetok“).

Pripomíname, že podľa § 60 odsek (1) písmeno o) zákona o lesoch obvodný lesný úrad je prvostupňovým orgánom v konaniach o priestupkoch a iných správnych deliktoch na úseku lesného hospodárstva a o uložení pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom (§ 63 až 65).

Spoločné urbárske lesy Richnava,
pozemkové spoločenstvo
053 51 Richnava

Štefan Šuster, predseda

Vladimír Brutovský, člen výboru
Pavol Kurilla, člen výboru
Jozef Čarnoký, člen výboru
Ján Vaščák, člen výboru
Pavol Ondáš, člen výboru
Ľubomír Lovás, člen výboru

Poslať nový komentár

Obsah tohto poľa je súkromný a nebude verejne zobrazený.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.