Oznámenie o správnom delikte

Kópia oznámenia

Obvodný lesný úrad Gelnica
Hlavná 1
 056 01 Gelnica

28.3.2011

VEC

Správny delikt  - oznámenie

Oznamujeme Vám, že energetická spoločnosť  Východoslovenská distribučná, a.s. využíva lesné pozemky v Katastrálnom území Kluknava, číslo parcely 1568/1, List vlastníctva 1231 na činnosti súvisiace s distribúciou elektriny bez rozhodnutia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva o vyňatí alebo o obmedzení využívania.

Východoslovenská distribučná, a.s. sa týmto konaním dopúšťa správneho deliktu podľa § 64 písmeno a) zákona 326/2005 Z. z. o lesoch.

Žiadame Vás, ako vlastníci uvedených lesných pozemkov, o

  1. Inštruovanie lesnej stráže v zmysle tohto oznámenia, aby v súlade s § 53 odsek 1 písmeno c) zákona 326/2005 Z. z. o lesoch vykonali neodkladné opatrenia na odstránenie alebo zmiernenie následkov škody vzniknutej v lese.

  2. Oznámenie v lehote do 30 dní, ako ste s našim podnetom o správnom delikte naložili.

Spoločné urbárske lesy Richnava,
pozemkové spoločenstvo
 053 51 Richnava

Štefan Šuster, predseda
Vladimír Brutovský, člen výboru
Pavol Kurilla, člen výboru
Jozef Čarnoký, člen výboru
Ján Vaščák, člen výboru
Pavol Ondáš, člen výboru
Ľubomír Lovás, člen výboru

PRÍLOHA
Oznámenie spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. z 15.2.2011 o prerušení distribúcie elektriny

 

Poslať nový komentár

Obsah tohto poľa je súkromný a nebude verejne zobrazený.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.