Výzva predsedovi ústavnoprávneho výboru parlamentu na odsúdenie Programu potláčania ľudských práv

Radoslav Procházka, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (odoslané elektronickou poštou 1.12.2011)
 

Vážený pán poslanec!
 Z Vašich verejných vystúpení sme nadobudli dojem, že nezdieľate všeobecne rozšírené presvedčenie, že nedostatky v našej spoločnosti sú spôsobené najmä zlou legislatívou. Uvedomujete si, že častou príčinou problémov v našej spoločnosti je práve nedodržiavanie, nevykonávanie a nízka vymožiteľnosť práva. Najmä z tohto dôvodu a aj preto, že Vás považujeme za dôveryhodného politika, rozhodli sme sa práve Vám adresovať túto výzvu na odsúdenie Programu potláčania ľudských práv:

Naši otcovia a dedovia si ťažkou prácou, často za cenu mnohoročného odlúčenia od rodiny a od vlasti, zaobstarali skromný majetok. Svoje polia a lesy v katastroch obcí Richnava a Kluknava zveľaďovali a užívali na zabezpečovanie obživy pre svoje deti. V roku 1945 vzniknuté národné výbory, bez ohľadu na práva a záujmy oprávnených vlastníkov, nariaďovali osídľovanie nezastavaných území obcí Rómami. Potláčanie nášho práva na pokojné užívanie majetku pokračovalo odňatím lesov bez náhrady postupom podľa zákona SNR č. 2/1958 Zb. SNR o úprave pomerov a obhospodarovaní spoločne užívaných lesov bývalých urbarialistov, komposesorátov a podobných útvarov.

Po roku 1989 sme očakávali, že porušovanie nášho práva na pokojné užívanie majetku bude ukončené. V zmysle zákona číslo 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku sme sa stali oprávnenými osobami na vydanie nehnuteľnosti.

Domnievali sme sa, že štátny podnik Lesy Slovenskej republiky, ktorý ako povinná osoba má naše lesné nehnuteľnosti v držbe, zabezpečí v súčinnosti s orgánmi štátnej správy lesného hospodárstva a polície odstránenie nelegálnych príbytkov a lesné nehnuteľnosti nám vydá. Naše vlastníctvo nechceme zneužívať a preto napriek tomu, že to nie je našou zákonnou povinnosťou, sme stále deklarovali našu vôľu poskytovať príslušným subjektom súčinnosť, aby nedošlo k ohrozeniu potrieb a práv ľudí nelegálne táboriacich na našich pozemkoch, najmä spoluprácou pri koordinácii postupových krokov a časového harmonogramu odstránenia nelegálneho tábora. Očakávali sme, že zodpovedné orgány sa na odstránenie tábora pripravia najmä informovaním a poskytovaním poradenstva  nelegálne táboriacim ľuďom, prípravou potrebných kapacít v zariadeniach sociálnych služieb, ďalšími opatreniami v zmysle zákona o sociálnych službách a zabezpečením zdrojov na odstránenie následkov nelegálneho táborenia.

Napriek našim očakávaniam si orgány verejnej moci nezačali plniť svoje zákonné povinnosti. Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky - odštepný závod Prešov, Obvodný lesný úrad v Gelnici, Lesná stráž, Obvodné oddelenie Policajného zboru v Krompachoch, Košický samosprávny kraj (zriaďovateľ príslušných zariadení sociálnych služieb a integračných centier), ministerstvo vnútra a ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sa len nečinne prizerali na ďalšie pribúdanie nelegálnych príbytkov na lesných pozemkoch. V súčasnosti  sa v nelegálnych príbytkoch na lesných pozemkoch v katastroch Richnavy a Kluknavy nelegálne zdržuje asi 1 900 ľudí.

Keďže príslušné zodpovedné orgány štátnej správy lesného hospodárstva, polície a prokuratúry nezačali z vlastného podnetu riešiť množstvo porušení zákona súvisiacich s nelegálnym táborením na cudzích lesných pozemkoch, podali sme niekoľko desiatok oznámení o spáchaní konkrétnych priestupkov, správnych deliktov a trestných činov podľa zákona o lesoch a trestného zákona.

Všetky naše podnety boli zamietnuté, pričom uvedené dôvody boli, podľa nášho presvedčenia, nepravdivé, neobjektívne a niekedy až absurdné. Opakovali sa najmä dôvody typu, že „sa nejedná o priestupky, delikty, trestné činy, ale o celospoločenský „problém“, ktorý je potrebné riešiť vysporiadaním pozemkov a príbytkov“ a že „príbytky sú vlastne rómskou osadou, ktorú je potrebné legalizovať“.

Uvedomili sme si, že orgány verejnej moci  považujú za nevyhnutnú podmienku zachovania nelegálnych osídlení na cudzích pozemkoch koordinované potlačovanie nášho práva na pokojné užívanie majetku a neskoršie odňatie tohto majetku.

Sme presvedčení, vzhľadom na neustále sa opakujúcu argumentáciu a používanú terminológiu („vysporiadanie pozemkov“, „legalizácia čiernych stavieb“, „ legalizácia rómskej osady“) tieto orgány konali na základe konkrétnych pokynov zverejnených na stránke Vlády SR. Takými pokynmi sú hlavne:  vytvorenie príslušnej terminológie splnomocnencom vlády pre rómske komunity a Programom podpory výstavby obecných nájomných bytov odlišného štandardu ..., príslušná časť vládneho programu a ideové zámery pripravovaného zákona o sociálne vylúčených spoločenstvách. Popisovaný riadený proces aplikácie úloh a zdrojov, zameraný na zabránenie oprávneným vlastníkom pozemkov pokojne užívať svoj majetok, následne ich zbaviť majetku a vytvoriť tak nevyhnutný predpoklad zachovania nelegálnych osídlení, je, v zmysle našich zákonov, diskriminačným programom. Popis Programu Vám posielame v prílohe tejto výzvy.

Vážení pán poslanec!

Bez práva na súkromné vlastníctvo je nemysliteľný rozvoj Slovenska založený na princípoch sociálneho učenia. Veď už pápež Lev XIII.  v encyklike Rerum novarum ho položil (právo na súkromné vlastníctvo), ako základ sociálnej náuky, slovami: „Nech je teda jasné, že v diele vylepšenia situácie robotníckej triedy musí ako neotrasiteľný základ ostať právo na súkromné vlastníctvo.“ Úlohou štátu je tiež budovať úctu k zákonom, čo zdôraznil v nemeckom Bundestágu  Benedikt XVI. citujúc sv. Augustína, že „ak sa odstráni právo, čo bude odlišovať štátnu moc od bandy zlodejov?

Na základe poznania Vašej doterajšej verejnej činnosti sme presvedčení, že sa s popísaným programom nestotožňujete.

Vyzývame Vás aby ste program odsúdili a aby ste urobili všetko preto, aby sa v ňom v nachádzajúcom volebnom období nepokračovalo.

Zároveň si dovoľujeme požiadať Vás, aby ste urobili, zo svojej strany, potrebné kroky k zastaveniu prípravy zákona o sociálne vylúčených spoločenstvách.

S úctou
Ján Grinvalský, hovorca iniciatívy za odstránenie nelegálneho tábora