Žiadosť o poskytnutie Programu starostlivosti o lesy

Kópia žiadosti o poskytnutie programu

LESY SR š.p., OZ Prešov
Obrancov mieru 6
080 01 Prešov

V Richnave 28.3.2011

VEC
Poskytnutie Programu starostlivosti o lesy

Podľa § 4a odsek 1 zákona 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku sú pri presadzovaní nároku na vydanie nehnuteľnosti dotknuté orgány štátnej správy a právnické osoby, na ktoré prešlo vlastnícke alebo užívacie právo, povinné poskytnúť tomu, kto tvrdí, že je oprávnenou osobou, pomoc najmä tým, že jej poskytujú výpisy z evidencie a kópie listín, ako aj iné prostriedky, ktoré môžu prispieť na objasnenie veci.

Spoločné urbárske lesy Richnava, pozemkové spoločenstvo uplatnili v zákonnej lehote právo na vydanie nehnuteľnosti. Žiadame Vás o poskytnutie Programu starostlivosti o lesy v našom vlastníctve podľa § 40 zákona 326/2005 Z.z. o lesoch najmä týchto častí:
a) všeobecná časť,
b) opis dielcov,
c) plán hospodárskych opatrení,
d) plochová tabuľka,
e) prehľadové tabuľky,
f) obrysová a porastová mapa.

Žiadame Vás o poskytnutie požadovaných dokladov v lehote do 7 dní.

Spoločné urbárske lesy Richnava,
pozemkové spoločenstvo
053 51 Richnava

 

Štefan Šuster, predseda

Vladimír Brutovský, člen výboru 

Poslať nový komentár

Obsah tohto poľa je súkromný a nebude verejne zobrazený.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.