Vlastnícke právo je súčasťou jadra personálnej autonómie jednotlivca vo vzťahu k verejnej moci

 

Vybrané časti Nálezu Ústavného súdu SR z 26. januára 2011 o návrhu skupiny poslancov NR SR o súlade zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá s Ústavou SR.

Ústavný súd konštatuje, že niektoré ustanovenia zákona nie sú v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a s Dodatkovým protokolom číslo 1 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

V náleze ďalej uvádza, že ústavnoprávna ochrana slobody vlastníctva nie je len ochranou zužujúcou sa na vlastníctvo, resp. majetok. Právo na pokojné užívanie majetku je klasickým, základným právom, ktoré musí byť vnímané v úzkej súvislosti s ochranou slobodnej sféry a súkromia vlastníka. Vlastnícke právo je súčasťou jadra personálnej autonómie jednotlivca vo vzťahu k verejnej moci. Obmedzenie práva na pokojné užívanie majetku musí rešpektovať aj ústavnú hodnotu personálnej autonómie.