Od ministerstva požadujeme riadne vybavenie našej sťažnosti

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

21.7.2011

VEC
Sťažnosť proti postupu orgánu verejnej správy pri vybavovaní našej sťažnosti na porušenie práv a právom chránených záujmov spoločenstva vlastníkov lesných pozemkov porušených činnosťou štátneho podniku LESY Slovenskej republiky

V sťažnosti zo 7.3.2011 odoslanej štátnemu podniku LESY SR sme sa sťažovali, že LESY SR š.p., Odštepný závod Prešov porušujú naše práva a právom chránené záujmy oprávnených vlastníkov lesných pozemkov tým, že ako povinná osoba s našimi nehnuteľnosťami nenakladajú so starostlivosťou riadneho hospodára[1], ale svojou činnosťou umožňujú nezákonné táborenie na našich lesných pozemkoch mimo vyznačených miest[2]. V súčasnosti na lesných pozemkoch nezákonne táborí v nelegálnom tábore 1 800 ľudí.

Požadovali sme, aby LESY SR š.p. v lehote 60 dní vykonali neodkladné opatrenia na ochranu našich práv a právom chránených záujmov odstránením nelegálneho táborenia na lesných pozemkoch v našom vlastníctve.

LESY SR š.p. nám v Oznámení o vybavení sťažnosti z 15.6.2011 oznámili nižšie uvedené zistenia. Naše výhrady k jednotlivým zisteniam sme usporiadali do tabuľky:

Zistenia orgánu verejnej správy

Výhrady sťažovateľa k spôsobu vybavenia sťažnosti

Vaša písomná sťažnosť zo dňa 7.3.2011, bola doručená dňa 16.6.2011 na Lesy SR, š.p. Banská Bystrica zaevidovaná pod číslo 16-sť/2011-10 a riešená v zmysle Zákona 9/2010 o sťažnostiach.

Na doručenke je vyznačené prevzatie sťažnosti štátnym podnikom LESY SR dňa 16.3.2011. Orgán verejnej správy porušil § 13 odsek 1 zákona o sťažnostiach, podľa ktorého príslušný orgán verejnej správy je povinný sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní.

Šetrením Vašej sťažnosti bolo zistené, že lesné pozemky bývalého urbariátu Richnava na základe Rozhodnutia odboru poľnohospodárstva a lesného hospodárstva Rady okresného národného výboru v Gelnici č. 3091/1958 zo dňa 11.7.1958 prešli do obhospodarovania Krajskej správy lesov v Košiciach a bolo tiež zistené, že v uvedenej lokalite sa už v tom čase nachádzala rómska osada.

Zistenie, že v uvedenej lokalite sa už v tom čase nachádzala rómska osada je nepravdivé. Podľa nálezu Najvyššieho správneho súdu ČSR číslo 5957 zo dňa 16.6.1931 a číslo 19403 zo dňa 2.11.1934 osady sú časti aglomerácií s riadnymi legálnymi obydliami a príslušnou infraštruktúrou. Príbytky na lesných pozemkoch, ktoré neboli vyňaté z lesného pôdneho fondu, bez prístupu z verejnej komunikácie, umiestnené v nezastavanom území obce, nezapísané v katastri nehnuteľností, bez legálnej infraštruktúry nie sú a nikdy neboli legálnymi obydliami vytvárajúcimi osadu.

Tvrdenie uvedené v sťažnosti, že Lesy SR, š.p. OZ Prešov porušuje Vaše práva a právom chránené záujmy oprávnených vlastníkov pozemkov tým, že ako povinná osoba s Vašimi nehnuteľnosťami nenakladajú starostlivosťou riadneho hospodára, ale svojou činnosťou umožňujú nezákonné táborenie na Vašich pozemkoch mimo vyznačených miest je zavádzajúce.

Nakladať s lesmi so starostlivosťou riadneho hospodára znamená zabezpečovať v lese trvalo udržateľné hospodárenie. Skutočnosť, že LESY SR nezabezpečujú v lese trvalo udržateľné hospodárenie dokazujú zistenia LESOV SR o tom, že „pri obnove LHP na LS Spišské Podhradie, ktorá organizačne v rámci OZ Prešov obhospodaruje lesné pozemky v tejto lokalite bolo navrhnuté vyčleniť lesné pozemky na ktorých sa nachádza rómska osada a pozemky blízkosti osady neustále poškodzované jej obyvateľmi z porastovej plochy. V súčasne platnom LHP na roky 2008 až 2017 sú tieto pozemky vyčlenené z porastovej plochy a nie sú na nich predpísané žiadne úlohy v platnom LHP, ktoré po prevzatí do odbornej správy by mali oprávnení vlastníci zabezpečovať.

6.9.1999 Vám bola Lesmi Košice š.p. daná výpoveď z nájomného vzťahu, ktorej výpovedná lehota bola jeden rok do 1.10.2000. Vy ste neprevzali odbornú správu do tohto obdobia ani do dňa šetrenia sťažnosti. Od tohto obdobia nástupnícka organizácia Lesov Košice, š.p. Lesy SR, š.p. Odštepný závod Prešov k doriešeniu problematiky rómskej osady nachádzajúcej sa na Vašich pozemkoch vyzýval zodpovedné štátne orgány k riešeniu tohto stavu. Dňa 10.7.2006 vyzval OZ Prešov Stavebný úrad Richnava a Obvodný lesný úrad v Gelnici k doriešeniu nelegálnych stavieb na lesných pozemkoch. Obecný úrad Richnava vo svojej odpovedi zo dňa 6.10.2008 mimo iné uvádza, že prvostupňovým orgánom v konaniach priestupkoch proti zákonu 326/2005 Z. z. o lesoch je Obvodný lesný úrad v Gelnici.

Problematika výpovede z nájomného vzťahu nie je predmetom sťažnosti zo 7.3.2011. Štátny podnik Lesy SR je spoluzodpovedný za nezabezpečenie trvalého hospodárenia v lesoch najmä tým, že neoznamuje priestupky a správne delikty na úseku lesného hospodárstva lesnej stráži a lesnému úradu. Jedná sa najmä o priestupky neoprávneného používania a poškodzovania lesného majetku, stavania príbytkov a táborenia na lesných pozemkoch mimo vyhradených miest, zakladania skládok odpadov a znečisťovania lesných pozemkov odpadmi a o správne delikty využívania lesných pozemkov na iné účely ako na plnenie funkcií lesov bez rozhodnutia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva o vyňatí alebo o obmedzení využívania a znemožňovania a obmedzovania ich využívania na plnenie funkcií lesa, porušovania povinnosti pri príprave a realizácii programu starostlivosti, pri vedení lesnej hospodárskej evidencie a pri poskytovaní údajov pre potreby informačného systému (dôkazom spáchania tohto deliktu je spomínané vyčlenenie poškodzovaných pozemkov z porastovej plochy). Stavebný úrad je povinný postupovať podľa stavebného zákona, avšak príbytky postavené na lesných pozemkoch nie sú v zmysle zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku stavbami a stavebný úrad nemôže uplatniť sankciu za uskutočnenie stavby na lesnom pozemku bez stavebného povolenia. Keďže chatrče postavené na lesných pozemkoch slúžia na bývanie osôb ale nemajú vstup z verejnej komunikácie nie sú v zmysle § 43b stavebného zákona stavbami, ktorých najmenej polovica podlahovej plochy je určená na bývanie, ale sú príbytkami v zmysle zákona  číslo 326/2005 Z. z. o lesoch. Pod pojem príbytok môžeme zahrnúť každý objekt slúžiaci na bývanie osôb, teda aj objekty na bývanie osôb, ktoré nie sú stavbami podľa stavebného zákona. Prvostupňovým orgánom v konaniach priestupkoch proti zákonu číslo 326/2005 Z. z. o lesoch je skutočne príslušný obvodný lesný úrad. Povinnosťou štátneho podniku LESY SR je priestupky stavania príbytkov na lesných pozemkoch obvodnému lesnému úradu oznamovať.

Pri obnove LHP na LS Spišské Podhradie, ktorá organizačne v rámci OZ Prešov obhospodaruje lesné pozemky v tejto lokalite bolo navrhnuté vyčleniť lesné pozemky na ktorých sa nachádza rómska osada a pozemky blízkosti osady neustále poškodzované jej obyvateľmi z porastovej plochy. V súčasne platnom LHP na roky 2008 až 2017 sú tieto pozemky vyčlenené z porastovej plochy a nie sú na nich predpísané žiadne úlohy v platnom LHP, ktoré po prevzatí do odbornej správy by ste mali zabezpečovať.

Vyčlenenie lesných pozemkov, na ktorých sa nachádza rómska osada a pozemky blízkosti osady neustále poškodzované jej obyvateľmi, z porastovej plochy je hrubým porušením § 40 odsek 1 zákona o lesoch, ktorý ustanovuje, že „Program starostlivosti o lesy  je nástrojom štátu, vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch“. Dôkazom o porušení tohto ustanovenia zákona sú uvedené zistenia štátneho podniku LESY SR.

V uvedenej lokalite LS Spišské Podhradie zabezpečuje ochrannú službu a len za roky 2009 až do obdobia šetrenia Vašej sťažnosti jún 2011 nahlásila orgánom činným v trestnom konaní priestupky v celkovej hodnote 10 629,46 €.

Podľa § 60 odsek 1 písmeno p) zákona o lesoch prvostupňovým orgánom v konaniach o priestupkoch a iných správnych deliktoch na úseku lesného hospodárstva a o uložení pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom je príslušný obvodný lesný úrad. Štátny podnik Lesy SR si neplní povinnosť riadneho hospodára zabezpečovať trvalé hospodárenie v lesoch najmä tým, že neoznamuje priestupky a správne delikty na úseku lesného hospodárstva lesnej stráži a lesnému úradu. Sú to najmä priestupky neoprávneného používania a poškodzovania lesného majetku, stavania príbytkov a táborenia na lesných pozemkoch mimo vyhradených miest, zakladania skládok odpadov a znečisťovania lesných pozemkov odpadmi a o správne delikty využívania lesných pozemkov na iné účely ako na plnenie funkcií lesov bez rozhodnutia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva o vyňatí alebo o obmedzení využívania a znemožňovania a obmedzovania ich využívania na plnenie funkcií lesa, porušovania povinnosti pri príprave a realizácii programu starostlivosti, pri vedení lesnej hospodárskej evidencie a pri poskytovaní údajov pre potreby informačného systému (dôkazom spáchania tohto deliktu je spomínané vyčlenenie poškodzovaných pozemkov z porastovej plochy). Podľa našich informácií štátny podnik LESY SR iba nahlasuje polícii krádeže dreva.

Podľa hore uvedených zistení sa rómska osada na týchto pozemkoch nachádzala už za obhospodarovania bývalým urbariátom Richnava, OZ Prešov zabezpečoval na uvedených pozemkoch LHP a ž do doby ich vyčlenenia do neúrodných plôch a tiež zabezpečuje ochranu majetku, tým že zistené priestupky odstupuje príslušným orgánom. Šetrením neboli zistené skutočnosti, ktoré by bránili prevzatiu odbornej správy z Vašej strany a sťažnosť je hodnotená ako neopodstatnená.

Zistenia štátneho podniku LESY SR neobsahujú žiadne úradné údaje o tom, že by sa na lesných pozemkoch v našom vlastníctve nachádzala osada. Práve naopak, všetky úradné evidencie – kataster nehnuteľností, územné plány obcí Richnava a Kluknava, evidencia o zásahoch do lesných pozemkov a plnenia ich funkcií  (o vyňatí z lesného pôdneho fondu a o obmedzení využívania) svedčia o tom, že na týchto pozemkoch sa žiadna osada nenachádza. Z ďalších úradných evidencií - evidencia o pokutách daných OLÚ SNV za správne delikty na úseku lesného hospodárstva a evidencia priestupkov na úseku lesného hospodárstva s uvedením uloženej sankcie vyplýva, že LESY SR nenahlasujú priestupky poškodzovania lesného majetku, stavania príbytkov a táborenia na lesných pozemkoch mimo vyhradených miest, zakladania skládok odpadov a znečisťovania lesných pozemkov odpadmi a správne delikty využívania lesných pozemkov na iné účely ako na plnenie funkcií lesov bez rozhodnutia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva o vyňatí alebo o obmedzení využívania a znemožňovania a obmedzovania ich využívania na plnenie funkcií lesa, porušovania povinnosti pri príprave a realizácii programu starostlivosti, pri vedení lesnej hospodárskej evidencie a pri poskytovaní údajov pre potreby informačného systému príslušnému obvodnému lesnému úradu.

Tolerovanie nelegálneho táborenia na na lesných pozemkoch mimo vyznačených miest štátnym podnikom LESY SR spôsobuje porušenie nášho práva pokojne užívať svoj majetok v zmysle článku 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti nesúhlasíme s vybavením našej sťažnosti zo 7.3.2011 na LESY Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Prešov, ktoré porušujú naše práva a právom chránené záujmy oprávnených vlastníkov lesných pozemkov tým, že ako povinná osoba s našimi nehnuteľnosťami nenakladajú so starostlivosťou riadneho hospodára a svojou činnosťou umožňujú nezákonné táborenie na našich lesných pozemkoch mimo vyznačených miest. Požadujeme, aby LESY SR š.p. s našimi nehnuteľnosťami nakladali so starostlivosťou riadneho hospodára zabezpečovali na lesných pozemkoch v našom vlastníctve trvalo udržateľné hospodárenie a v lehote 60 dní vykonali neodkladné opatrenia na ochranu našich práv a právom chránených záujmov odstránením nelegálneho táborenia na lesných pozemkoch v našom vlastníctve.

 

Spoločné urbárske lesy Richnava, pozemkové spoločenstvo
053 51 Richnava

 

Štefan Šuster, predseda             

Ján Vaščák, člen výboru

Vladimír Brutovský, člen výboru              

Pavol Ondáš, člen výboru

Pavol Kurilla, člen výboru           

Ľubomír Lovás, člen výboru

Jozef Čarnoký, člen výboru

 

 
[1]§ 5 odsek 3 zákona číslo 229/1991 Zb. O úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku

[2]§ 31 odsek 2 písmeno c) zákona číslo 326/2005 Z. z. o lesoch

Poslať nový komentár

Obsah tohto poľa je súkromný a nebude verejne zobrazený.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.