Zákon 326/2005 Z.z. o lesoch

 

Na lesných pozemkoch je mimo iného zakázané vykonávať terénne úpravy, stavať ploty alebo budovať chodníky, narúšať pôdny kryt, odvážať lesnú pôdu alebo hrabanku, stavať posedy, príbytky alebo táboriť mimo vyznačených miest.

Člen lesnej stráže je, mimo iného, povinný

 • bezodkladne oznámiť vlastníkovi, správcovi alebo obhospodarovateľovi lesa zistenú škodu v lesoch, prípadne aj osobu, ktorá škodu spôsobila,
 • vykonať neodkladné opatrenia na odstránenie alebo zmiernenie následkov škody vzniknutej v lese,
 • spolupracovať s príslušníkmi Policajného zboru, obecnou políciou a s orgánmi štátnej správy pri riešení prípadov porušenia zákona,
 • oznamovať trestné činy, priestupky a iné správne delikty, prispievať k ich objasneniu a oznamovať podozrivé osoby príslušným orgánom,
 • zabezpečovať dôkazový materiál o konaní, ktoré je v rozpore s týmto zákonom,
 • odovzdať odňaté veci orgánu, ktorý rozhoduje o konaní v rozpore s týmto zákonom.

Člen lesnej stráže je, mimo iného, oprávnený

 • zisťovať totožnosť osôb podozrivých zo spáchania trestného činu, priestupku alebo iného správneho deliktu,
 • vyzvať osobu, aby upustila od protiprávneho konania, ak je dôvodné podozrenie, že osoba pácha trestný čin alebo priestupok na úseku lesného hospodárstva, a v prípade, že neuposlúchne výzvu a ak nemožno zistiť jej totožnosť, obmedziť jej osobnú slobodu a predviesť ju na útvar Policajného zboru,
 • odňať vec získanú konaním poškodzujúcim alebo ohrozujúcim lesný majetok, ako aj vec použitú na toto protiprávne konanie; o odňatí veci vyhotoví člen lesnej stráže záznam a jeho odpis odovzdá kontrolovanej osobe,
 • používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových záznamov potrebných na zdokumentovanie veci a konania,
 • požadovať pomoc Policajného zboru alebo obecnej polície, ak nemôže splnenie úloh zabezpečiť vlastnými silami a prostriedkami.

Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky je povinný a má všetky potrebné kompetencie na to, aby zabránil a odstránil protizákonné táborenie na lesných pozemkoch!