Upozornenie lesnému úradu na nedostatky konania o správnom delikte

Na stiahnutie vo formáte doc

Obvodný lesný úrad Gelnica
Hlavná 1
056 01 Gelnica

V Richnave 2.5.2011

VEC
Pozvánka na miestne šetrenie z 18.4.2011 – upozornenie na nedostatky konania

Podľa § 60 odsek 1 písmeno p) zákona číslo 326/2005 Z. z. o lesoch obvodný lesný úrad je prvostupňovým orgánom v konaniach o iných správnych deliktoch na úseku lesného hospodárstva a o uložení pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom (§ 63 až 65).

Podľa § 67 odsek 1 zákona o lesoch sa na konanie podľa tohto zákona vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak. Keďže pri správnych deliktoch zákon neustanovuje inak, musí pri nich obvodný lesný úrad postupovať podľa zákona číslo 71/1976 Zb. o správnom konaní.

Podľa § 3 odsek 3 zákona o správnom konaní správne orgány sú povinné svedomite a zodpovedne sa zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania, vybaviť ju včas a bez zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnemu vybaveniu veci.

Podľa § 14 odsek 1 zákona o správnom konaní účastníkom konania je ten, o koho právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

Podľa § 18 odsek 1 až 3 zákona o správnom konaní konanie sa začína na návrh účastníka konania alebo na podnet správneho orgánu. Konanie je začaté dňom, keď podanie účastníka konania došlo správnemu orgánu príslušnému vo veci rozhodnúť. Pokiaľ sa konanie začína na podnet správneho orgánu, je konanie začaté dňom, keď tento orgán urobil voči účastníkovi konania prvý úkon. O začatí konania správny orgán upovedomí všetkých známych účastníkov konania; ak mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon, upovedomí ich o začatí konania verejnou vyhláškou.

Podľa § 19 odsek 3 zákona o správnom konaní pokiaľ podanie nemá predpísané náležitosti, správny orgán pomôže účastníkovi konania nedostatky odstrániť, prípadne ho vyzve, aby ich v určenej lehote odstránil; súčasne ho poučí, že inak konanie zastaví.

Podľa § 21 odsek 1 až 3 správny orgán nariadi ústne pojednávanie, ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon. Ak sa má pri ústnom pojednávaní uskutočniť ohliadka, uskutočňuje sa ústne pojednávanie spravidla na mieste ohliadky.  Na ústne pojednávanie správny orgán prizve všetkých účastníkov konania a požiada ich, aby pri ústnom pojednávaní uplatnili svoje pripomienky a námety. Osobitné zákony ustanovia, v ktorých prípadoch sa na neskôr uplatnené pripomienky a námietky neprihliada; na túto skutočnosť musia byť účastníci konania výslovne upozornení. Ústne pojednávanie je neverejné, pokiaľ osobitný zákon alebo správny orgán neustanovia inak.

Obvodný lesný úrad Gelnica nás listom z 18.4.2011 označenom ako „Pozvánka na miestne šetrenie“ pozýva na základe nášho oznámenia z 28.3.2011 o tom, že energetická spoločnosť  Východoslovenská distribučná, a.s. využíva lesné pozemky v Katastrálnom území Kluknava, číslo parcely 1568/1, List vlastníctva 1231 na činnosti súvisiace s distribúciou elektriny bez rozhodnutia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva o vyňatí alebo o obmedzení využívania, čím sa dopúšťa správneho deliktu podľa § 64 písmeno a) zákona 326/2005 Z. z. o lesoch na „ústne rokovanie spojené s miestnym zisťovaním v predmetnej veci za účelom posúdenia skutkového stavu a jeho zosúladenia s ustanoveniami zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v platnom znení“.

Podľa nášho názoru Obvodný úrad Gelnica sa v súvislosti s konaním o správnom delikte, na ktoré sa vzťahuje zákon o správnom konaní, dopustil viacerých závažných porušení zákona:

  1. O začatí konania správny orgán neupovedomil všetkých známych účastníkov konania, čím porušil ustanovenie § 18 odsek 3 zákona o správnom konaní.

  2. V pozvánke nepožiadal Východoslovenskú distribučnú, a.s. aby predložila rozhodnutie orgánu štátnej správy lesného hospodárstva o vyňatí alebo o obmedzení využívania, čím porušil ustanovenie § 3 odsek 3 zákona o správnom konaní o povinnosti vybaviť vec včas a bez zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnemu vybaveniu veci.

  3. Vymedzením účelu ústneho rokovania spojeného s miestnym šetrením v predmetnej veci ako „posúdenie skutkového stavu a jeho zosúladenie s ustanoveniami zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v platnom znení“ porušil povinnosť uloženú v § 3 odsek 3 zákona o správnom konaní svedomite a zodpovedne sa zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania. V konaní o správnom delikte považujeme Váš zámer na zosúladenie skutkového stavu so zákonom za absurdný.

Vzhľadom na závažnosť porušení zákona, vzhľadom na obrovský rozsah škôd spôsobovaných porušovaním zákona na lesných pozemkoch v našom vlastníctve a v neposlednom rade vzhľadom na porušovanie nášho práva vlastníkov lesných pozemkov pokojne užívať svoj majetok v zmysle článku 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd považujeme za potrebné oboznámiť s porušeniami zákona aj ministra vnútra.

Žiadame Vás aby ste, ako správny orgán, postupovali v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi.

Spoločné urbárske lesy Richnava,
pozemkové spoločenstvo
053 51 Richnava

Štefan Šuster, predseda

Vladimír Brutovský, člen výboru

NA VEDOMIE
Minister vnútra SR

Poslať nový komentár

Obsah tohto poľa je súkromný a nebude verejne zobrazený.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.