Oblastný lesný úrad dáva súhlas podľa § 5 ods.2 zákona o lesoch k návrhom územných plánov zón (mimo rekreačných zón), podľa § 6 ods.2 zákona o lesoch k návrhom na určenie dobývacích priestorov, ktorými má byť dotknutý lesný pôdny fond a lesné porasty, a podľa § 7 ods.2 zákona o lesoch k návrhom na prerokovanie projektovej úlohy trás smerových a líniových stavieb, ak trasa prechádza lesmi viacerých regiónov.