Návrhy územných plánov veľkých územných celkov, sídelných útvarov a prípadne zón sa musia už v období spracovania predbežných návrhov prerokovať a pred schválením opatriť súhlasom orgánu štátnej správy lesného hospodárstva; na udelenie tohto súhlasu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.